Algemene Voorwaarden Zakelijk

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de levering van producten, diensten en/of digitale inhoud door de ondernemer aan zakelijke klanten, die deze voor eigen gebruik afnemen. De ondernemer levert geen producten, diensten en/of digitale inhoud aan zakelijke klanten, die groothandelaren of wederverkopers zijn of (door)leveren aan groothandelaren of wederverkopers.

Inhoudsopgave

Artikel 1 Definities
Artikel 2 Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 Toepasselijkheid
Artikel 4 Het aanbod
Artikel 5 De overeenkomst
Artikel 6 De prijs
Artikel 7 Nakoming overeenkomst en extra garantie
Artikel 8 Levering en uitvoering
Artikel 9 Betaling
Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
Artikel 11 Reclame en herroepingsrecht
Artikel 12 Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 Aansprakelijkheid
Artikel 14 Vrijwaring
Artikel 15 Overmacht
Artikel 16 Klachtenregeling
Artikel 17 Geschillen
Artikel 18 Wijziging algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de klant producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 4. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van producten, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waar onder ook begrepen e-mail – dat de klant of de ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en die producten, diensten en/of digitale inhoud voor eigen gebruik afneemt bij de ondernemer;
 7. Ondernemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens communicatie per e-mail, fax of ander elektronisch medium verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het communicatiemiddel voldoende vaststaat.
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeen komst, zonder dat de klant en de ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 11. Website: de webshop van de ondernemer waarop producten, digitale inhoud en/of diensten worden aangeboden, die door klanten kunnen worden afgenomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Het Portaal Media B.V.
handelend onder de naam: Portaal Check
Website: www.portaalcheck.com
Bezoek- en postadres: Veerdijk 40-i, 1531 MS Wormer
Telefoonnummer: 075-6475747
Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:30 uur
E-mailadres: traffic@hetportaal.com
KvK-nummer: 77747895
BTW-identificatienummer: NL86.11.24.303B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand- gekomen overeenkomst op afstand tussen de ondernemer en de klant.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het derde en vierde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 6. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig blijkt te zijn, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In een dergelijk geval zal de ondernemer het ongeldige gedeelte van deze algemene voorwaarden vervangen door bepalingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van de algemene voorwaarden, zoveel mogelijk overeen stemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Artikel 4 – Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 • De inhoud van de website en het aanbod is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De ondernemer kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen, het aanbod en overige informatie op de website en in andere van de ondernemer afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke vergissingen en fouten (waaronder programmeer- en typefouten).

Artikel 5 – De overeenkomst

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 en 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaat- regelen in acht nemen.
 • De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of i) de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en ii) de klant de bestelde producten, diensten en/of digitale inhoud voor eigen gebruik of voor wederverkoop afneemt, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. De ondernemer die op grond van het onderzoek de bestelling of aanvraag weigert of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbindt, deelt dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie (3) dagen na het sluiten van de overeenkomst, onder opgave van redenen, aan de klant mede.
 • Het is de klant verboden om de bestelde producten, diensten en/of digitale inhoud bedrijfsmatig (door) te verkopen of (door) te leveren aan groothandelaren, wederverkopers of eindgebruikers. Indien de ondernemer na de totstandkoming van de overeenkomst ontdekt dan wel goede gronden heeft om aan te nemen dat de klant dit verbod overtreedt, dan is de ondernemer te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst onverwijld te ontbinden, op te schorten of andere maatregelen te treffen, zonder dat daardoor de klant aanspraak kan maken op enige vergoeding van kosten of schade en is de klant aansprakelijk voor alle schade van de ondernemer.
 • Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door de klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft de ondernemer het recht om pas aan zijn verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 • De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of de digitale inhoud aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager meesturen:(a) het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan;(b) de wijze en voorwaarden voor eventuele retour- neringen;(c) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;(d) de prijs met inbegrip met alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; en(e) de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.8. In geval van een duurovereenkomst is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – De prijs

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of van schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft.
 • Indien in het aanbod geen geldigheidsduur is vermeld, zijn de genoemde prijzen vrijblijvend en kunnen deze prijzen op ieder moment worden aangepast door de ondernemer.
 • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:(a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of(b) de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 • De op de website in het aanbod van producten, diensten en/of digitale inhoud genoemde prijzen zijn zowel inclusief btw als exclusief btw vermeld.
 • Indien de klant ten minste één colli of meer aan producten, diensten en/of digitale inhoud in één bestelling afneemt, is de ondernemer gerechtigd afwijkende verzendkosten in rekening te brengen bij de klant.

Artikel 7 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 • De ondernemer staat er voor in dat de producten, diensten en/of digitale inhoud voldoen aan de overeen- komst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 • Buiten de (extra) garantie vallen gebreken aan de producten, diensten en/of digitale inhoud, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop de ondernemer geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden of schade ontstaan tijdens transport door de klant.
 • Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien de producten, diensten en/of digitale inhoud verkeerd of onzorgvuldig zijn c.q. is gebruikt.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en/of digitale inhoud en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging onder- vindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de klant reeds betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Zodra de bestelling door ondernemer is ontvangen, stuurt ondernemer de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde, zo spoedig mogelijk toe.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. De ondernemer is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

Artikel 9 – Betaling

 • Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 • De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 • Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,-; en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. De ondernemer kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

 • Alle door de ondernemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van de ondernemer totdat de klant alle verplichtingen uit de met de ondernemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze algemene voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.
 • Door de ondernemer geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De klant is niet bevoegd om de onder het eigendoms- voorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 • De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de ondernemer veilig te stellen.
 • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om de ondernemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 • In het geval de ondernemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan de ondernemer en door de ondernemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de ondernemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 11 – Reclame en herroepingsrecht

 • De klant is verplicht het geleverde te inspecteren op gebreken direct na het moment dat de producten, diensten en/of digitale inhoud hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeen stemt met hetgeen is overeengekomen.
 • Bij de aankoop van producten, diensten en/of digitale inhoud heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst dan wel na terbeschikkingstelling van de producten, diensten en/of digitale inhoud door/aan de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Deze mogelijkheid tot ontbinding is uitgesloten voor producten, diensten en/of digitale inhoud die I) speciaal voor de klant zijn besteld of II) waarvan de verpakking is geopend.
 • Tijdens de in het vorige lid genoemde termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met de producten, diensten en/of digitale inhoud en de eventuele verpakking. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de producten, diensten en/of digitale inhoud met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en in de originele en ongeopende verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Indien van een gebrek melding wordt gemaakt na de in lid 2 genoemde termijn, dan komt de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloos- stelling.
 • Indien producten, diensten en/of digitale inhoud in de originele staat, in de originele ongeopende verpakking en met alle geleverde toebehoren worden geretourneerd nadat de in lid 2 genoemde termijn is verlopen, kan de ondernemer restockingskosten in rekening brengen bij de klant.

Artikel 12 – Duurovereenkomsten: duur, opzegging en verlenging

 • De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen), digitale inhoud of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand.
 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen), digitale inhoud of diensten, wordt stilzwijgend met eenzelfde duur verlengd als overeengekomen.
 • De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen), digitale inhoud of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeg- gingsregels en een opzegtermijn van één maand.
 • De klant kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten schriftelijk opzeggen.
 • Genoemde opzegtermijnen zijn overeenkomstig van toepassing voor opzeggingen door de ondernemer.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 • Behoudens opzet of grove nalatigheid is de totale aansprakelijkheid van de ondernemer jegens de klant, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenis als één gebeurtenis geldt) beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw). Indien er sprake is van een duurovereenkomst, dan is de bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van het bedrag dat de kant in de desbetreffende maand, waarin de schade heeft plaatsgevonden, aan de ondernemer was verschuldigd.
 • Aansprakelijkheid van de ondernemer jegens de klant voor indirecte schade, waaronder in ieder begrepen gederfde winst, gevolgschade, verlies van gegevens, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.
 • De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die is ontstaan doordat de ondernemer is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de ondernemer meldt.

Artikel 14 – Vrijwaring

 • De klant vrijwaart de ondernemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak van de schade niet aan de ondernemer toerekenbaar is.
 • Indien de ondernemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden de ondernemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de ondernemer gerechtigd zelf onverwijld daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de ondernemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.

Artikel 15 – Overmacht

 • De ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien de ondernemer daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop de ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 • De ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeen- komst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Voor zover de ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 • De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 17 – Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van aanbiedingen van of overeenkomsten met de ondernemer en die niet in onderling overleg kunnen worden beslecht, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland.

Artikel 18 – Wijziging algemene voorwaarden

 • De ondernemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 • Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de desbetreffende rechtsbetrekking met de ondernemer. De klant wordt geadviseerd om regelmatig de algemene voorwaarden op wijzigingen na te gaan.
Winkelwagen
Scroll to Top